Baggeren & Groenvoorziening

 

Backoffice De Heer Land en Water

Baggerwerkzaamheden en Waterbodemsanering

De kwaliteit van onze waterbodems staat volop in de belangstelling. De sanering van verontreinigde waterbodems en het onderhoud en herstel van de oorspronkelijke profielen leveren immers een bijdrage aan een schoner milieu en betere watergangen, vijverpartijen, stadsgrachten en sloten.
Het schoonhouden en groot onderhoud aan watergangen is een steeds belangrijkere activiteit binnen ons bedrijf. In de steden, dorpen en polders wordt de werkwijze voor het verwijderen van de baggerspecie sterk bepaalt door de grootte van de watergangen en de kwaliteit van de baggerspecie.

Of het nu stadsgrachten, kasteelvijvers, vaarten, meren, poldersloten of industriebassins zijn, de Heer land en water kan de klus klaren.
Meestal wordt de baggerspecie d.m.v. afgesloten kippers afgevoerd naar een stortlocatie. Probleem blijft echter het aanvaardbaar en kostenbeheersend afvoeren van baggerspecie.
De Heer land en water biedt een aantal verantwoorde en flexibele oplossingen en heeft eigen depots tot zijn beschikking.

Als de baggerspecie sterk vervuild is moeten er diverse maatregelen getroffen worden om de baggerspecie op een verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.
 

Met name moet u hierbij denken aan de onderstaande voorzieningen/ maatregelen:


Bedrijfsgezondheidszorg

 • medewerkers medisch laten keuren
 • BHV-er op de werkplek

Voorlichting en onderricht

 • medewerkers actuele voorlichtingscursussen geven m.b.t. veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne
 • aanstelling van een DLP-er (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Organisatorische aspecten

 • het creëren van een ‘verontreinigde zone’ en ‘schone’ zone met behulp van hekwerken voorzien van de benodigde pictogrammen en waarschuwingsborden.
 • Het werkterrein voorzien van een saneringsunit

Technische voorzieningen

 • cabines voorzien van een overdrukinstallatie
 • vloeistofdichte bakken moeten geheel afsluitbaar zijn
 • ramen en deuren gesloten houden

PBM’s en arbeidshygiëne

 • gebruik maken van saneringsoverall, handschoenen en laarzen
 • zo nodig gebruik maken van spatschermen
 • enz

Al deze voorzieningen/ maatregelen worden opgenomen in het VGM-plan.

De Heer land en water heeft voldoende kennis, middelen en ervaring om dit op de juiste wijze voor te bereiden en uit te voeren.

De Heer land en water is een erkend bodemintermediair. Voor het uitvoeren van waterbodemsaneringen beschikt De Heer land en water over procescertificaat Uitvoering Bodemsanering SIKB 7000 welke van toepassing is op SIKB protocol 7003: Uitvoeren van waterbodemsanering. Door het bevoegd gezag is de Heer land en water erkend en staat ook op de lijst van erkende bodemintermediairs.

debug: